วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

มงคลสูตรคำฉันท์

มงคลสูตรคำฉันท์


 อเสวนา จ พาลานํ     ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา
ปูชา จ ปูชนียานํ      เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
                 หนึ่งคือบ่คบพาลเพราะจะพาประพฤติผิด
                        หนึ่งคบกะบัณฑิตเพราะจะพาประสพผล
                   หนึ่งกราบและบูชาอภิบูชะนีย์ชน
                       ข้อนี้แหละมงคลอดิเรกอุดมดี
วิเคราะห์เนื้อหา
           ไม่ควรคบคนชั่วเพราะจะชักจูงเราไปในทางที่ผิด พาให้เราประพฤติชั่วไปด้วย  ควรคบคนดีมีความรู้เพราะจะนำเราไปสู่ความสำเร็จเพื่อรักษาความดีของตนเองไว้  และควรบูชาคนดี  การคบคนหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง เริ่มตั้งแต่การหลีกเลี่ยงจากคนพาล การสมาคมกับคนดี  ซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับทุกคน เนื่องจากการที่เราคบคนเช่นใด โอกาสที่จะทำให้เรากลายเป็นคนเช่นนั้นหรือมีพฤติกรรมที่คล้ายกับคนที่เราคบนั้นมีอยู่มาก


   
                                             ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ       ญาตกานญฺจ สงฺคโห 
                                   อนวชฺชานิ กมฺมานิ          เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
                                   ให้ทาน ณ กาลควร      และประพฤติสุธรรมศรี
                                   อีกสงเคราะห์ญาติที่     ปฏิบัติบำเรอตน
                                   กอบกรรมะอันไร้          ทุษะกลั้วและมัวมล
                                   ข้อนี้แหละมงคล          อดิเรกอุดมดี

วิเคราะห์เนื้อหา

              รู้จักให้ทาน การให้ทาน หมายถึง การให้, การแบ่งปัน, การเสียสละ, การเอื้อเฟื้อ การให้ทานด้วยจิตใจที่ดีงาม มุ่งเพื่บูชาพระคุณ การให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน ให้สิ่งดี สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นการให้ที่ให้อย่างสุขใจและหวังให้คนอื่นพ้นทุกข์ มึความสุขกับสิ่งที่ได้รับ ให้รู้จักช่วยเหลือญาติพี่น้อง เพื่อน ช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ตนจะทำได้  ทำแต่ความดีด้วยใจที่เป็นกุศล หวังดีต่อผู้อื่น  มีสัมมาอาชีพ
                                    คารโว จ นิวาโต จ         สนฺตุฏฐิ จ กตญฺญุตา
                                    กาเลน ธมฺมสฺสวนํ          เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
                                     เคารพ ณ ผู้ควร           จะประณตและนอบศีร์
                                     อีกหนึ่งมิได้มี              จะกระด้างและจองหอง
                                     ยินดี ณ ของตน           บ่ มิโลภทะยานปอง
                                     อีกรู้คุณาของ              นรผู้ประคองตน
                                     ฟังธรรมะโดยกา-          ละเจริญคุณานนท์
                                     ข้อนี้แหละมงคล           อดิเรกอุดมดี
วิเคราะห์เนื้อหา
              ให้ความเคารพผู้ควรเคารพ ความเคารพ คือ ความตระหนักซาบซึ้งรู้ถึงคุณความดีที่มีอยู่จริงของบุคคลอื่น ยอมรับนับถือความดีของเขาด้วยใจจริง แล้วแสดงความนับถือต่อผู้นั้นด้วยการแสดงความอ่อนน้อม อ่อนโยน อย่างเหมาะสมทั้งต่อหน้าและลับหลัง สิ่งที่ควรเคารพอย่างยิ่งในโลกนี้มีคน สัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์ การงาน และอีกมากมายจนนับไม่ถ้วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา ให้เราไม่เย่อหยิ่ง จองหอง  มีความพอใจในสิ่งที่ตนมี ไม่โลภไม่ทะเยอทะยานอยากได้ของๆคนอื่น  มีความกตัญญูรู้คุณ ทดแทนบุญคุญพ่อแม่ รู้จักตอบแทนผู้อื่น  และรู้จักฟังธรรมในโอกาสอันควร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น